Regulamin Szkolnego Ko豉 PTSM 

 
  ..

Schroniska Ma這polska

Oddzia造 PTSM
Szkolne Ko豉 PTSM
  Jak za這篡 Ko這?
 

Wykaz K馧 PTSM

 

Konkurs K馧 PTSM

Trasy Typowe

Ksi璕a Goci 
   
Kontakt

 

I. Za這瞠nia

    G堯wnym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk M這dzie穎wych jest organizowanie szkolnych schronisk m這dzie穎wych, a przez nie stworzenie, szczeg鏊nie dla m這dzie篡, jak najkorzystniejszych warunk闚 dzia豉lnoci krajoznawczo - turystycznej - do poznania Ojczyzny, jej kultury, przesz這ci i sta貫go wysi趾u dla jej rozwoju.
    Podstawow kom鏎k organizacyjn  PTSM w plac闚kach owiatowo - wychowawczych jest Szkolne Ko這 Polskiego Towarzystwa Schronisk M這dzie穎wych (SK PTSM) i Szkolne Ko這 Krajoznawczo - Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk M這dzie穎wych (SKKT - PTSM).
     PTSM zak豉da rozwijanie wr鏚 m這dzie篡 inicjatyw spo貫cznego dzia豉nia, umiej皻noci organizowania r騜norodnych form aktywnego wypoczynku, nawi頊ywania kontakt闚 z m這dzie蕨 z innych region闚 kraju.


II. Zadania Szkolnego Ko豉 PTSM (SKKT-PTSM)

Zadania Szkolnego Ko豉 PTSM :

 1. Organizowanie dzia豉lnoci krajoznazwczo - turystycznej oraz oboz闚 w璠rownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.

 2. Udzia w imprezach krajoznawczo - turystycznych organizowanych dla m這dzie篡 szkolnej przez PTSM, PTTK  i inne organizacje.

 3. Opieka nad szkolnym schroniskiem m這dzie穎wym:  pomoc w jego urz鉅zeniu, konserwacji sprz皻u turystycznego, wyposa瞠nie w materia造 krajoznawcze itp.

 4. Krzewienie w swoim rodowisku wiedzy o dzia豉lnoci PTSM i schroniskach m這dzie穎wych.

 5. Gromadzenie biblioteczki krajoznawczej, eksponat闚 etnograficznych, przyrodniczych i innych zwi頊anych z kultur, przyrod, przesz這ci i gospodark wsi, miast i regionu.

 6. Wsp馧praca z samorz鉅em i organizacjami m這dzie穎wymi swojej szko造 i utrzymanie kontakt闚 z innymi SK PTSM i m這dzie蕨 przebywaj鉍 w schronisku.

 7. Nawi頊ywanie kontakt闚 z m這dzie蕨 z innych kraj闚 nale蕨cych do MFSM.

Wzorowa dzia豉lno SK PTSM mo瞠 by wyr騜niona na wniosek Zarz鉅u Oddzia逝 Wojew鏚zkiego PTSM:

 • dyplomem,

 • Br頊ow, Srebrn i Z這t Odznak PTSM.


III. Organizacja Szkolnego Ko豉 PTSM 

 1. Szkolne Ko豉 PTSM mog powstawa we wszystkich plac闚kach owiatowo - wychowawczych. Ko這 powinno liczy przynajmniej 10 cz這nk闚 i by zarejestrowane we w豉ciwym Oddziale PTSM.

 2. Opiekunem Ko豉 powinien zosta nauczyciel danej plac闚ki owiatowo - wychowawczej.

 3. Pe軟a nazwa Szkolnego Ko豉 PTSM brzmi: "Szkolne Ko這 PTSM        
  (lub SKKT-PTSM) przy (np. Szkole Podstawowej  w.....).


IV. Cz這nkowie Szkolnego Ko豉 PTSM (SKKT-PTSM)

 1. Cz這nkiem Szkolnego Ko豉 PTSM mo瞠 zosta ka盥y ucze zainteresowania turystyk i krajoznawstwem zapoznany  z celami PTSM. Cz這nkami SK PTSM mog by tak瞠 nauczyciele oraz rodzice uczni闚 danej szko造 (plac闚ki).

 2. Przyj璚ia w szeregi cz這nk闚 dokonuje Zarz鉅 Ko豉. Przyj皻ym do danego Ko豉 PTSM wr璚za si uroczycie na zebraniu legitymacj cz這nkowsk oraz znaczek organizacyjny PTSM.

 3. Cz這nek Szkolnego Ko豉 PTSM ma prawo:
  a) wybiera i by wybieranym do w豉dz Szkolnego Ko豉 PTSM,
  b) bra udzia w zebraniach Ko豉 oraz zg豉sza wnioski i propozycje w豉dzom Ko豉 zmierzaj鉍e do wzbogacenia dzia豉lnoci programowej Ko豉 i Towarzystwa,
  c) korzysta ze schronisk m這dzie穎wych na warunkach ulgowych jako cz這nek PTSM,
  d) nosi odznaki PTSM,
  e) korzysta z oboz闚 i innych imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
  f) by wyr騜nianym za aktywno w pracy spo貫cznej.

 4. Szkolne Ko這 PTSM zg豉szaj鉍e ob霩 na trasach typowych PTSM lub wycieczk w schroniskach m這dzie穎wych ma prawo pierwsze雟twa w rezerwacji nocleg闚 oraz 25 % zni磬i w op豉tach za rezerwacj trasy obozu.

 5. Cz這nek Szkolnego Ko豉 PTSM ma obowi頊ek:
  a) przestrzega Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a tak瞠 stosowa si do uchwa w豉dz PTSM,
  b) regulowa sk豉dki cz這nkowskie w ustalonym terminie i wysokoci.


V. W豉dze i organizacja Szkolnego Ko豉 PTSM (SKKT-PTSM)

 1. W豉dzami Szkolnego Ko豉 PTSM s:

 • walne zebranie cz這nk闚 Ko豉 (najwy窺za w豉dza Ko豉),

 • Zarz鉅 Ko豉,

 • Komisja Rewizyjna Ko豉.

Kadencja Zarz鉅u i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1. Walne zebranie Ko豉 PTSM
    Walne zebranie zwo造wane jest przez Zarz鉅 Ko豉 raz w roku dla rozpatrzenia sprawozdania Zarz鉅u Ko豉 i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku.
    W walnym zebraniu bior udzia wszyscy cz這nkowie i opiekunowie Ko豉. Termin, miejsce i porz鉅ek walnego zebrania musz by podane do wiadomoci wszystkich cz這nk闚 Ko豉 przynajmniej na 7 dni wczeniej. Na walnym zebraniu nale篡:

 • wybra Prezydium zebrania,

 • przyj寞 protok馧 z poprzedniego zebrania,

 • dokona wyboru nowych w豉dz Ko豉, w przypadku up造wu kadencji,

 • uchwali plan dzia豉lnoci i preliminarz bud瞠towy na okres roku.

Walne zebranie mo瞠 podj寞 uchwa喚 o ustanowieniu sk豉dki miesi璚znej lub rocznej (jednorazowo), kt鏎a pozostaje na potrzeby Ko豉.

1.2. Zarz鉅 Szkolnego Ko豉 PTSM
     Zarz鉅 Szkolnego Ko豉 PTSM sk豉da si z 4 - 7 os鏏. Zarz鉅 Ko豉 wybiera spor鏚 siebie przewodnicz鉍ego, ewentualnie wiceprzewodnicz鉍ego, sekretarza i skarbnika. Zarz鉅 Ko豉 mo瞠 w miejsce ust瘼uj鉍ego cz這nka Zarz鉅u uzupe軟i sw鎩 sk豉d drog kooptacji cz這nk闚 Ko豉.
Do zada Zarz鉅u Szkolnego Ko豉 PTSM nale篡:

 • kierowanie dzia豉lnoci Ko豉, dbanie o realizacj planu pracy i przestrzeganie przez cz這nk闚 zasad statutowych PTSM,

 • decydowanie o przynale積oci cz這nk闚 Towarzystwa oraz dokonywanie skrelenia z listy cz這nk闚 lub wykluczenia z Towarzystwa oraz dokonywanie skrelenia z listy cz這nk闚 lub wykluczenia z Towarzystwa (16 statutu PTSM),

 • przyjmowania nowych cz這nk闚 PTSM oraz pobieranie sk豉dek cz這nkowskich wg instrukcji ZOW PTSM i zgodnie ze statutem PTSM powo造wanie, w miar potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami cz這nk闚.

Obowi頊ki w豉dz Szkolnego Ko豉 PTSM s nast瘼uj鉍e:

 • przewodnicz鉍y (w czasie jego nieobecnoci wiceprzewodnicz鉍y) kieruje ca這kszta速em dzia豉lnoci Ko豉, czuwa nad prac pozosta造ch cz這nk闚 Zarz鉅u i realizacj plan闚 pracy Ko豉, czuwa nad prac pozosta造ch cz這nk闚 Zarz鉅u i realizacj plan闚 pracy Ko豉. W porozumieniu z opiekunem Ko豉 zwo逝je i prowadzi zebrania Zarz鉅u, reprezentuje Ko這 na zewn靖rz,

 • sekretarz - prowadzi zeszyt pracy i teczk korespondencyjn, protoko逝je zebrania,

 • skarbnik - zbiera sk豉dki cz這nkowskie oraz wpisowe, rozlicz je z Oddzia貫m, prowadzi zeszyt ewidencji cz這nk闚 ko豉 i zeszyt ewidencji maj靖ku ko豉.

1.3 Komisja Rewizyjna Szkolnego Ko豉 PTSM
Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 cz這nk闚 wybranych na walnym zebraniu Ko豉, kt鏎zy pe軟i funkcj przewodnicz鉍ego, jego zast瘼cy i sekretarza.
Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywa si co najmniej dwa razy w roku.
Do zada Komisji Rewizyjnej nale篡:

 • kontrolowanie dzia豉lnoci programowej, organizacyjnej i finansowej Zarz鉅u Ko豉 przynajmniej raz w roku,

 • przekazywanie Zarz鉅owi Ko豉 uwag dotycz鉍ych jego pracy,

 • sk豉danie sprawozda ze swej dzia豉lnoci na walnym zebraniu Ko豉.

Przewodnicz鉍y Komisji mo瞠 bra udzia w posiedzeniach Zarz鉅u Szkolnego Ko豉 PTSM z g這sem doradczym.


VI. Dokumentacja Szkolnego Ko豉 PTSM 

 1. Dokumentacja Szkolnego Ko豉 PTSM obejmuje:
  a) zeszyt ewidencyjny, zawieraj鉍y spis cz這nk闚 i wykaz op豉conych sk豉dek cz這nkowskich;
  b) zeszyt plan闚 pracy, protoko堯w z zebra Zarz鉅u i Komisji Rewizyjnej Ko豉;
  c) zeszyt ewidencji maj靖ku oraz przychod闚 i rozchod闚 Ko豉 z ponumerowanymi stronami i opatrzonymi stemplem oddzia逝;
  d) teczk korespondencyjn Ko豉.

 2. Dokumenty Szkolnego Ko豉 PTSM przechowuje Zarz鉅 Ko豉 w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szko造 (plac闚ki) lub opiekun Ko豉.

VII. Sprawy finansowo - maj靖kowe Szkolnego Ko豉 PTSM 

 1. Maj靖ek Szkolnego Ko豉 PTSM stanowi:
  a) sk豉dki cz這nkowskie,
  b) sk豉dki uchwalone na rzecz ko豉 na walnym zebraniu,
  c) rodki wypracowane przez cz這nk闚 Szkolnego Ko豉 PTSM,
  d) rodki przyznane przez szko喚 (plac闚k), komitet rodzicielski, komitet opieku鎍zy i inne,
  e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
  dotacje otrzymane z innych r鏚e.

 2. Szkolne Ko這 PTSM prowadzi dzia豉lno finansow zgodnie z wytycznymi ZG PTSM (Uchwa豉 ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej k馧 PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarz鉅 Ko豉 preliminarza oraz w ramach posiadanych rodk闚 finansowych. Nadz鏎 nad dzia豉lnoci w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Ko豉 PTSM.

 3. Fundusze Ko豉 powinny by wykorzystywane w豉ciwie i oszcz璠nie, wy章cznie na realizacj zada statutowych PTSM.

 4. W celu zwi瘯szenia fundusz闚 ko豉 mo積a organizowa za zgod dyrektora szko造:

 • zbi鏎k i sprzeda makulatury i innych odpad闚 u篡tecznych,

 • udzia m這dzie篡 w pracach spo貫cznie u篡tecznych.


VIII. Rozwi頊anie Szkolnego Ko豉 PTSM

nast瘼uje w porozumieniu z Oddzia貫m PTSM na podstawie uchwa造 walnego zebrania Ko豉 przyj皻ej zwyk章 wi瘯szoci g這s闚.